GreekEnglish (UK)

Ελληνική Εταιρία Προστασίας
& Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων-ΕΛΕΠΑΠ

.

ELEPAP-80years-FINAL GR-big                                                                                  simagdpr
 
Όροι των προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού σχετικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 
Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων

Στο πλαίσιο των προκηρύξεων/προσκλήσεων σύναψης συμβάσεων εργασίας, η ΕΛΕΠΑΠ
συλλέγει πληροφορίες που αφορούν στο πρόσωπο των αιτούντων. Οι πληροφορίες
δύνανται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

1. Έγγραφα που αφορούν στην προσωπική κατάσταση των αιτούντων (π.χ. Αριθμός
Δελτίου Ταυτότητας, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου,  κλπ.)

2. Έγγραφα που αναφέρουν οικονομικά στοιχεία φυσικών προσώπων (π.χ. ΑΦΜ)

3. Βιογραφικά σημειώματα που περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κατοικία, στοιχεία επικοινωνίας, οικογενειακή
κατάσταση, εκπαίδευση, προϋπηρεσία κλπ.)

4. Λοιπά στοιχεία με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

5. Στοιχεία με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (π.χ. δεδομένα υγείας, απόφαση
αναπηρίας κ.λ.π.)

Η ΕΛΕΠΑΠ επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά, δηλαδή προχωρεί ιδίως στη συλλογή,
διατήρηση, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, ανάκτηση και χρήση
αυτών. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο των εκάστοτε
προκηρύξεων/προσκλήσεων και για τους σκοπούς αυτών, δηλαδή για την εξέταση της
πληρότητας και ορθότητας των αιτήσεων, την κατάταξη των αιτούντων, την ανάδειξη των
επιτυχόντων, την επίδειξή τους σε περίπτωση ελέγχου, καθώς και για κάθε νόμιμη και
δικαστική χρήση. Η ΕΛΕΠΑΠ υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα
προστασίας των πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας μόνον από τα αρμόδια πρόσωπα που έχει ορίσει η
ΕΛΕΠΑΠ, τα οποία δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και δεν
κοινοποιούνται ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται στο
πλαίσιο της εκάστοτε προκήρυξης/πρόσκλησης ή επιβάλλεται από τον νόμο.  
Τα στοιχεία διατηρούνται από την ΕΛΕΠΑΠ καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της
εκάστοτε προκήρυξης/πρόσκλησης, της ισχύος των συναπτόμενων συμβάσεων και για
όσο διάστημα απαιτείται από τον νόμο για την εκπλήρωση δημοσιονομικών,
φορολογικών και ελεγκτικών σκοπών, καθώς και για την απόκρουση τυχόν νομικών
αξιώσεων και μέχρι την αμετάκλητη επίλυσή τους.  
Η αίτηση και συμμετοχή του αιτούντος στην εκάστοτε προκήρυξη/πρόσκληση
προϋποθέτει την επεξεργασία των δεδομένων του κατά τα ανωτέρω και επομένως είναι
απαραίτητη η παροχή σε αυτόν της προβλεπόμενης πληροφόρησης και η λήψη της
έγγραφης συγκατάθεσής για την επεξεργασία των δεδομένων του από την ΕΛΕΠΑΠ,
διαφορετικά η αίτησή του θα απορρίπτεται.  
Για τους παραπάνω σκοπούς, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει κατά την υποβολή της
αίτησής του, δήλωσή του, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
((www.elepap.gr  Ανθρώπινο Δυναμικό  Δήλωση Ενημέρωσης και Λήψης  
Συγκατάθεσης),  με την οποία θα δηλώνεται η λήψη ενημέρωσης για τα ανωτέρω και η
εξασφάλιση/παροχή συγκατάθεσης προς την ΕΛΕΠΑΠ για την επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εκάστοτε προκήρυξης /
πρόσκλησης.  

Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών διατηρεί το δικαίωμα όπως ανακαλέσει οποτεδήποτε τη
συγκατάθεσή του, χωρίς όμως να θίγεται η έως τότε επεξεργασία που έχει λάβει χώρα. Ο
αιτών διατηρεί επίσης το δικαίωμα όπως διερευνήσει εάν η ΕΛΕΠΑΠ διατηρεί προσωπικά
δεδομένα του και για όσο διάστημα αυτά διατηρούνται, να έχει πρόσβαση σε αυτά, να
αιτείται τη διόρθωση και διαγραφή αυτών, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, να
εναντιώνεται στην επεξεργασία αυτή, και να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
 
Υποχρεώσεις/δεσμεύσεις αιτούντων, εφόσον κατά την υλοποίηση της εργασίας τους
αποκτούν πρόσβαση ή/και εκτελούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα  
Στο πλαίσιο του έργου/της υπηρεσίας τους, οι προσληφθέντες ενδέχεται να
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ενεργώντας υπό την εποπτεία της ΕΛΕΠΑΠ ή να
λαμβάνουν γνώση ή/και να έρχονται σε επαφή με προσωπικά δεδομένα άλλων φυσικών
προσώπων (εξυπηρετούμενων, θεραπευομένων, γονέων, κηδεμόνων κ.ά). Κάθε τέτοια
πληροφορία και δεδομένο θεωρείται εμπιστευτικό, καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο
για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι προσληφθέντες δεν
μπορούν να τα υποβάλλουν σε επεξεργασία άλλη από αυτήν που επιβάλλεται από την
εκπλήρωση της υπηρεσί ας και των καθηκόντων τους, ούτε να τα κοινοποιήσουν ή
γνωστοποιήσουν σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται για την πλήρωση έννομης
υποχρέωσης. Για κάθε παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσής τους, οι προσληφθέντες
ενέχονται σύμφωνα με τις κείμενες υποχρεώσεις τους εκ της σύμβασης εργασίας τους και
της υποχρέωσής τους συμμόρφωσης προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων και τη σχετική εθνική νομοθεσία.
 
Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος/αιτών/συμμετέχων μπορεί να
απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΛΕΠΑΠ:

Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μενούνος

Ταχ. Δ/νση: Κόνωνος 16, 116 34 Αθήνα
εΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥς ΜΕΓΑΛΟΥς ΕΥΕΡΓΕΤΕς ΜΑΣ
supportersupportersupportersupportersupportersupporter
supportersupportersupportersupportersupportersupporter
supportersupportersupportersupportersupporter